Mazsihisz kontra ZSIMA?

Írta: Admin

Pörgünk kicsit azon a felvetésen, hogy a ZSIMA a temetőfenntartásból elvett összeget kapja Heisler András szerint. Részben igaza van, azonban ez a felvetés akkor lenne teljesen igaz amennyiben ezt az összeget a Mazsihisz megkapta és abból lett elvonva. A tény az, hogy a Mazsihisz ezt a pénzt nem kapta meg. Az, hogy Heisler Andrásék erre a megemelt összegre számítottak, az csak egy dolog. Számítani mindenre lehet…

Nézzük a tényeket.

A TÁMOGATÁS

A támogatás alapja a

A Kormány 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelete a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

IV. FEJEZET
AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

 1. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai
 1. § (1) Egyházi céltámogatásként kell tervezni
  a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,
  b) a fakultatív hitoktatás támogatását,
  c) azt a támogatást, amely
  ca) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához
  kapcsolódik,
  cb) a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben
  tartó fenntartásához, a nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők
  fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik
  .

Ez az alap, ennek az állami támogatásnak a teljes összege 2020. évben 2.625.000.000 forint volt, amit a kormány megfejelt 1.575.000.000 forint többletforrással, így összesen 4.200.000.000 forintot osztottak el:

A Kormány 1266/2020. (V. 29.) Korm. határozata
bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek kiegészítő jövedelempótlékáról
A Kormány

 1. támogatja, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
  közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
 2. mellékletében meghatározott bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik egyházi személyei – függetlenül
  a szolgálati helynek minősülő magyarországi település lakosságszámától – kiegészítő jövedelempótlékban
  részesüljenek, annak érdekében, hogy egyházi szolgálatukat Magyarország teljes területén végezhessék;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
  az 1. pontban meghatározott feladat megvalósulása érdekében 1 575 787 500 forint összegű költségvetési forrás
  biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
  központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím
  javára;
  Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2020. július 31.

Magyar Katolikus Egyház72,6190%
Magyarországi Református Egyház20,2477%
Magyarországi Evangélikus Egyház3,4311%
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége2,6830%112.000.000 forint
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye0,1078%
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus–
Magyarországi Ortodox Exarchátus
0,0288%
Magyarországi Román Ortodox Egyház0,1509%
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)
0,0288%
Magyarországi Baptista Egyház0,3809%
Magyar Pünkösdi Egyház0,3220%
5.sz.melléklet

A költségvetési törvény 30/1/30/5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak elnevezésű soron a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28.§ (1) bekezdése alapján nyújtható támogatás az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, továbbá a zsidó felekezetek esetében a zsidó temetők fenntartásához és felújításához (MAZSIHISZ), illetve a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációjához (EMIH).

A 2020. évben eredetileg rendelkezésre álló 2 625 millió forint kiutalása negyedévenként, négy egyenlő részletben történik. Az első háromnegyedévi támogatás (1 968 750 000 Ft) a Rendelet 5. mellékletében (ld. lejjebb) meghatározott felosztási arányok szerint, a fenti célok megvalósítására 2020. augusztus 3-ig kifizetésre került.

A Kormány az 1266/2020. (V. 29.) Korm. határozatával a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek kiegészítő jövedelempótlékáról döntött, mely a 2020. évben 1 575 millió többletforrást biztosít egyrészt a keresztény egyházak részére, a szolgálati hely lélekszámától függetlenül, egyházi személyek jövedelempótlékára, másrészt a zsidó testvérek esetében az ORZSE alkalmazásában álló rabbi oktatók bértámogatására.

Látjuk tehát, hogy a teljes összeg így oszlik meg:

Alapösszeg, temetők:2.625.000.000 forint2,6830%70.428.750 forint
Többletforrás ORZSE bértámogatás:1.575.000.000 forint2,6830%42.257.250 forint

Ennek a ténynek a tudatában az látszik, hogy maga a Mazsihisz is elvonja az állami forrásokat a temetőktől, méghozzá 42 millió forintot. Erről vajon miért nem írt Heisler András? Ami azt illeti, a 20%-os bérelvonások után érdekes kérdés az, hogy ezt az összeget miért csak az ORZSE alkalmazásában álló rabbi oktatók kapják meg, a rabbikar többi tagja miért esik el ettől? Az elvonás minden rabbit érint.

És akkor nézzük a következő, 2021-re vonatkozó táblázatot. Itt már ugye nincs monopolhelyzetben a Mazsihisz, változnak kissé az arányok.

653/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról:

(2) A Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyházi céltámogatásként kell tervezni
azt a támogatást, amely)
„ca) a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek
külön megállapodásban meghatározott és az egyház belső szabályai szerint felosztható – jövedelempótlékához kapcsolódik,”

Az alapösszeg változásáról nincs szó, ezért a 2020.évi összeget vesszük alapul, ami 4.200.000.000 forint

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége1,5908%66.813.600 forint
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)0,952440.000.800 forint
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség0,09523.984.000 forint
Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület0,971440.798.800 forint

Ebből csak azt látjuk, hogy az alapösszeg jóformán nem változik, alig lesz kevesebb a keretösszeg a 2020-as számok alapján, ami kiesik, az az ORZSE-ra fordított összeg. Amennyiben a 1.5 milliárd forinttal kiegészített támogatás százalékos arányát a bérkiegészítésre szánja a Mazsihisz, így ő maga vesz el a temetőkre juttatott állami támogatásból.

A következő kérdés az lesz, hogy az amúgy temetőkre kapott majd 67 millió forint, a Mazsök által kezelt szintén állami 532 millió forint mellett a Mazsihisz saját ( ez szintén állami pénz, a járadék ) büdzséjéből hogyan képes csupán 4.15 millió forintot fordítani a vidéki temetőkre.

Szóval igaz is és nem is Heisler András kirohanása, de azt mondani, hogy lényegesebben kevesebb pénz jut a temetőkre – ember nem látta még a tételes kiadásokat – nem nagyon fedi a valóságot.

Természetesen helyet adunk a cikk cáfolatára is amennyiben igény van rá.

A cikk szerzője mérnök közgazdász és a Magyar Közlönyben megjelentetett adatok alapján írta a cikket.

1 hozzászólás
0

You may also like