Kommentár nélkül

Írta: Admin

2020. november 06.-án az alábbi szívhez szóló közleményt olvashattuk a MAZSIHISZ honlapján:

„A kezdeményezésre tekintettel a MAZSIHISZ eddig tartózkodott a dr. Róna Tamás által kezdeményezett munkajogi perben az ellenkérelem benyújtásától – vállalva ennek eljárásjogi következményeit is –, mert esélyt szeretett volna adni a főrabbi munkajogi ügyének peren kívüli megoldására.Sajnálatosan dr. Róna Tamás folytatja a MAZSIHISZ által kifogásolt tevékenységét, így a MAZSIHISZ arra kényszerül, hogy a peres eljárásban a rendelkezésére álló eszközöket igénybe véve ellentmondást nyújtson be, és bízzon abban, hogy a bíróság a felek közötti jogvitát mielőbb lezárja.”Ezzel szemben:„A Kecskeméti Törvényszék dr. Róna Tamás felperesnek Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alperes ellen munkaviszony jogellenes megszüntetése és következményei iránt indított perében meghozta a következő b í r ó s á g i m e g h a g y á s t: A bíróság megállapítja, hogy az alperes 2020. szeptember 9. napján kelt felmondásának jogellenessége folytán a felperes munkaviszonya nem szűnik meg, az változatlanul fennmarad.A bíróság megállapítja, hogy 2020. szeptember 10. napjától a munkaviszony tényleges helyreállításáig terjedő időszakra a felperes munkabérre jogosult havi nettó 490.000,- Ft (azaz négyszázkilencvenezer forint) alapbér figyelembevételével…….A bírósági meghagyás ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bármelyik fél írásban, elektronikus úton az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon a Kecskeméti Törvényszéknél előterjesztett ellentmondással élhet………..A megfelelően előterjesztett ellentmondás esetén a bírósági meghagyás hatályát veszti és a bíróság az eljárást a perfelvétel szabályai szerint folytatja.A keresetet tartalmazó irat és a bíróság végzése az alperes részére 2020. október 7. napján szabályszerűen kézbesítésre került, amelyhez képest az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló tizenöt napos határidő 2020. október 22. napján letelt. Az alperes írásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő.”

via smuzolo

0 hozzászólás
0

You may also like